Sikkerhedsbestemmelser  (tryk her til udprintning som PDF fil)

Godkendt 25. september 2023


Formålet med sikkerhedsbestemmelserne er at supplere DKF’s sikkerhedsregler, så de afspejler 
klubbens lokale forhold. Det er bestyrelsens ansvar at vedligeholde sikkerhedsbestemmelserne. 

 

§ 1 GENERELLE SIKKERHEDSREGLER
Stk. 1. Ethvert fartøj, som opbevares i klubben, skal være forsynet med bådpladsnummeret. 
Klubbåde skal endvidere bære klubbens logo og/eller QR-kode. 

Stk.2. Private både skal have tydeligt navn og telefonnummer eller klubbens QR-kode.

Stk.3. Når fartøjet er i anvendelse, skal der medbringes en CE-godkendt rednings-eller svømmevest 
pr. ombordværende. Der skal endvidere ved roning på åbent vand og ukendt farvand medbringes 
relevant sikkerhedsudstyr (Se §3 for definitionen af åbent vand). Bestyrelsen kan dispensere herfor 
for så vidt angår kaproning.

Stk.4. En frigiven roer har selv ansvaret for sikkerheden ved roningen, herunder at vedkommendes 
færdigheder og udstyr er sikkerhedsmæssigt forsvarlige og svarer til de forhold, under hvilke 
roningen foregår.

Stk.5. Ved roning i grupper uden for sædvanlige farvand skal der udpeges en turleder. Turlederen har 
det overordnede ansvar for sikkerheden og bør ved udfordrende hændelser give resten af gruppen
nødvendige anvisninger. Den enkelte deltager har dog ansvaret for at sige fra, hvis roningen tegner til
at overstige dennes færdigheder. Bestyrelsen kan dispensere for denne regel, såvidt det angår 
kaproning, roning på lukkede søer, og større systemer af søer

Stk. 5b. Bestyrelsen, instruktører samt turledere har altid ret, men ikke pligt, til at afvise folk fra 
træninger og/eller ture, såfremt de vurderer, at personens kompetencer ikke passer til aktiviteten. 

Stk. 6. Inden roning skal roeren:
• Skrive sig ind i klubbens roprotokol
• Gøre sig bekendt med vejrudsigten og tage nødvendige forholdsregler i forhold til at undgå 
potentielt farlige situationer.

Stk.7. Under roning skal roeren:
• Bære eller medbringe en CE-mærket svømme- eller redningsvest.
• Bære beklædning, der er tilpasset de aktuelle forhold

Stk. 8. Et medlem skal være frigivet som IPP2-roer eller derover for at må ro alene.

Stk.9. Børn under 12 år skal altid være ifølge med en frigivet roer der er fyldt 18 år.

Stk. 10. Unge under 13 år skal være iført CE godkendt svømme- eller redningsvest hele året.

Stk. 11. I mørke skal der bæres svømmevest og – i henhold til søvejsreglerne - medbringes en lygte 
med hvidt lys, som, når det er nødvendigt, kan ses fra alle sider. 


§ 2 VINTERRONING
I tiden fra 1. oktober til 1. maj skal følgende skærpede sikkerhedsregler følges:
Stk.1. Frigivne roere med mindst 150 km erfaring indenfor de seneste 3 år anses for kvalificeret til at 
ro alene i vinterperioden.

Stk.2. Ikke-frigivne roere, roere under 15 år og frigivne roere uden den nødvendige erfaring skal 
være i følgeskab med en frigiven roer med den nødvendige erfaring for at ro på vandet om vinteren. 
Bestyrelsen kan dispensere for denne regel, hvad angår alderskravet. 

Stk.3. Rednings-/svømmevest skal bæres fastspændt på roeren.

Stk.4. Roning skal såvidt muligt foregå kystnært, og som udgangspunkt i en afstand af under 100 m 
til kysten. Ved roning i grupper kan denne afstand dog forøges til 200 m.

Stk.4.b) Ved roning i havkajak må roningen foregå op til 300 m fra kysten. Instruktører kan 
dispensere fra denne regel, såfremt det forekommer sikkerhedsmæssigt forsvarligt. 


§ 3 SPECIELLE FARTØJS- OG FARVANDSSPECIFIKKE REGLER
Stk. 1. VKKC’s lokale farvand er havnen, de sydlige søer til Greve og de nordlige søer til Brøndby.

Stk. 2. Åbent vand er defineret, som farvand i en afstand fra land, der ikke almindeligvis kan 
betragtes som muligt at tilbagelægge ved svømning.
I disse områder gælder:
• SUP-boards må ikke benyttes i mere end 8 m/s fralandsvind
• Roning af kapkajak, kapkano eller turkajak skal foregå i grupper af mindst to personer
• Der skal bæres svømmevest
• Ved SUP-roning skal der benyttes leash
• Ved roning af surfski, hvor der benyttes leash fra pagaj til surfski og fra roer til surfski, er det 
tilladt at ro alene, såfremt roeren er frigivet.
• For havkajakroere, der medbringer relevant sikkerhedsudstyr, er det tilladt at ro alene på 
åbent vand. 

Stk. 3. Ukendt farvand er alt farvand, der ikke indgår i åbent vand, klubbens lokale farvand og ikke
udgøres af lukkede systemer af søer. På ukendt farvand skal medlemmer af klubben agere fornuftigt, 
løbende analysere potentielle faremomenter, og ellers forholde sig som på åbent farvand.


§ 4 GÆSTER OG IKKE FRIGIVNE MEDLEMMER
Stk. 1. Et medlem skal være frigivet samt være fyldt 15 år, for at kunne ro med personer, der ikke er 
friroet. 

Stk. 2. For ikke frigivne medlemmer og gæster gælder:
• Roningen skal foregå i klubbens lokale farvand
• Det ikke-frigivne klubmedlem eller gæsten skal være i stand til at efterkomme de samme 
regler i forhold til svømmefærdigheder som klubbens frigivne medlemmer
• Man kan højest betragtes som gæst tre gange per sæson. Bestyrelsen kan dog dispensere for 
denne regel. 
• Før at man som frigivet medlem introducerer en eller flere gæster for kano- og kajaksporten
skal det vurderes om roningen kan foregå sikkerhedsmæssigt forsvarligt, og ruten skal 
planlægges med det formål at imødekomme gæsternes fysiske og tekniske færdigheder. 


§ 5 UNDERVISNING
Stk.1. Nye medlemmer uden forudgående færdigheder er berettiget til mod betaling at modtage 
undervisning af klubbens instruktører, som har gennemført Dansk Kano- og Kajakforbunds eller 
DSRF’s instruktør- eller træneruddannelse eller en af klubben arrangeret instruktør med relevant 
uddannelse, for at opnå muligheden for at blive frigivet. 

Stk.2. Undervisningens indhold skal være dækkende i forhold til kravene for at opnå et IPP2-bevis. 
Det er instruktørernes ansvar, at undervisningen indeholder en risikobaseret tankegang, som passer til 
aktiviteten.

Stk.3. Efter endt undervisning afholdes en prøve, hvor instruktørerne bedømmer om kursisterne 
består.

Stk.4. Færdigheder svarende til IPP1 eller IPP2 kan også opnås ved et kursus hos en anerkendt 
kursusudbyder. Man skal dog fortsat godkendes til frironing af klubbens instruktører eller 
bestyrelsen.


§ 6 INSTRUKTION OG FRIGIVELSE AF MEDLEMMER OVER 18 ÅR
Stk. 1. Ethvert nyt aktivt medlem skal for at blive frigivet til roning alene efterkomme følgende krav
1) Aflægge svømmeprøve efter bestemmelserne om svømmeprøver
2) Aflægge og bestå en relevant IPP-prøve på niveau 2
3) Opnå mindst 50 km roerfaring 

Når ovenstående er opfyldt, opnår roeren frigivelse til roning alene, hvis instruktøren vurderer, at 
vedkommende færdes sikkert i den pågældende bådtype. 

 

§ 7 FRIGIVELSE AF MEDLEMMER UNDER 18 ÅR
Stk. 1. Unge under 18 år som ikke er frigivet, skal følge undervisningen i ungdomsafdelingen eller ro 
med en frigiven voksen.

Stk. 2. Børn- og unge under 15 år kan frigives til roning på de Nordlige Søer og i havnen efter 
indstilling fra roerens daglige træner og skriftlig tilladelse fra roerens forældre.

§ 8 SVØMMEPRØVE
Stk.1. Medlemmerne skal ved indmeldelsen, og derefter hvert andet år, aflægge svømmeprøve.

Stk.2. Svømmeprøven kan udføres i en svømmehal og består for voksne af 600 m svømning uden 
hvil, og for unge under 15 år af 350 m svømning uden hvil.

Stk.3. Klubben vedligeholder en oversigt over status på svømmeprøver.

Stk.4. Det er for bestyrelsen muligt at dispensere for kravene om svømmefærdigheder. 

§ 9 ULYKKER OG NÆRVED-ULYKKER
Stk.1. Ved ulykker og nærved-ulykker skal der gives besked til Bestyrelsen, så der er mulighed for 
tilretning af sikkerhedsbestemmelserne.

Stk. 2. Bestyrelsen har pligt til at indberette hændelser til Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF), hvis 
det vurderes at have en forebyggende værdi.

Godkendt af bestyrelsen d. 25/9-2023